Zniesienie współwłasności nieruchomości: Poradnik

28 marca, 2024

Współwłasność nieruchomości to często spotykany stan prawny, wynikający na przykład z dziedziczenia, decyzji o wspólnym zakupie nieruchomości przez niespokrewnione osoby, czy podziału majątku wspólnego małżonków. Chociaż współwłasność może być wygodnym rozwiązaniem na pewnym etapie, często z czasem pojawia się potrzeba jej zniesienia. Polskie prawo przewiduje kilka ścieżek, pozwalających na rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, na żądanie każdego ze współwłaścicieli. W niniejszym artykule, przygotowanym przez Kancelarię Adwokacką Marzena Rucińska we Wrocławiu, przedstawimy kluczowe informacje na temat procesu zniesienia współwłasności nieruchomości.

Czym jest współwłasność nieruchomości?

Współwłasność nieruchomości występuje, gdy prawo własności do jednego obiektu przysługuje więcej niż jednej osobie. Taki stan rzeczy może rodzić szereg komplikacji, zwłaszcza gdy pojawiają się rozbieżne interesy współwłaścicieli co do zarządzania lub dysponowania nieruchomością. Polskie prawo, rozumiejąc te potencjalne komplikacje, pozwala na zniesienie współwłasności w każdym czasie, dając tym samym osobom zainteresowanym możliwość uregulowania swoich wzajemnych relacji w sposób najbardziej odpowiadający ich aktualnym potrzebom.

Zniesienie współwłasności nieruchomości przed notariuszem

Jeśli współwłaściciele osiągną porozumienie w kwestii zniesienia współwłasności, mogą zrealizować tę intencję w sposób stosunkowo prosty i szybki – poprzez zawarcie stosownej umowy przed notariuszem. Taksa notarialna za tę czynność jest uzależniona od wartości nieruchomości i, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wynosić od 100 do 10 000 złotych. W akcie notarialnym zawierającym umowę o zniesieniu współwłasności należy precyzyjnie określić sposób podziału wspólnej nieruchomości oraz wszelkie niezbędne rozliczenia między współwłaścicielami.

Zniesienie współwłasności nieruchomości przed sądem

Gdy brak jest zgody między współwłaścicielami co do zniesienia współwłasności, konieczne może być skierowanie sprawy na drogę sądową. Sąd, rozpatrując wniosek o zniesienie współwłasności, może zdecydować o:

  • Fizycznym podziale nieruchomości,
  • Przyznaniu wyłącznego prawa własności jednemu ze współwłaścicieli przy jednoczesnym obowiązku spłaty pozostałych,
  • Sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanych środków między współwłaścicieli.

Każda z tych opcji ma swoje specyficzne zastosowania i możliwe konsekwencje, dlatego decyzja o wyborze odpowiedniej ścieżki powinna być dokładnie przemyślana i najlepiej skonsultowana z doświadczonym adwokatem.

Praktyczne aspekty zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności, niezależnie od wybranej ścieżki, to proces wymagający precyzyjnego przygotowania i zrozumienia przepisów prawnych. Niezbędne jest precyzyjne określenie nieruchomości objętej współwłasnością, a także dokładne rozliczenie wszelkich wkładów finansowych i nie tylko, jakie poszczególni współwłaściciele wniesli w czasie trwania współwłasności. Warto również pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością, takich jak kredyty hipoteczne czy zaległe podatki.

Wniosek do sądu – jak przygotować?

Złożenie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości przed sądem wymaga przygotowania dokumentów, które jednoznacznie potwierdzą status prawnego własności oraz udowodnią zasadność wnioskowanych rozwiązań. Wymogi formalne takiego wniosku określone są w Kodeksie postępowania cywilnego. Ważne jest, aby wniosek zawierał pełne dane wszystkich współwłaścicieli, precyzyjny opis nieruchomości oraz propozycję sposobu zniesienia współwłasności, która będzie najlepiej odpowiadać interesom wszystkich stron.

Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności rozpoznaje sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości. Opłata od wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości wynosi 1 000 złotych, natomiast w przypadku złożenia zgodnego wniosku – 300 złotych. Warto również pamiętać o kosztach związanych z ewentualnym wynajęciem adwokata, które mogą być kluczowe dla pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Rola adwokata w procesie zniesienia współwłasności

Profesjonalne wsparcie prawne może okazać się nieocenione w procesie zniesienia współwłasności, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych lub gdy sprawę komplikują inne czynniki, takie jak duże obciążenia finansowe nieruchomości czy trudności w osiągnięciu porozumienia między współwłaścicielami. Adwokat pomoże przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, reprezentować klienta przed sądem, a także doradzić najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnej sytuacji.

Podsumowanie

Zniesienie współwłasności nieruchomości to często skomplikowany proces, wymagający nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale również umiejętności negocjacyjnych i zdolności do znalezienia kompromisu. Niezależnie od tego, czy współwłaściciele decydują się na polubowne zniesienie współwłasności przed notariuszem, czy też sprawa trafia do sądu, kluczowe jest zabezpieczenie swoich praw i interesów na każdym etapie procesu. Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska we Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości, gwarantując profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym kroku. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji i indywidualnej konsultacji.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Strona internetowa: Proformat