Mieszkanie a podział majątku przy rozwodzie

28 lutego, 2024

Rozwód to jedno z najtrudniejszych wydarzeń w życiu wielu osób, często wiążące się nie tylko z emocjonalnym cierpieniem, ale i z koniecznością podjęcia wielu ważnych decyzji. Jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii, z jakimi muszą się zmierzyć rozwodzące się pary, jest podział majątku, a w szczególności wspólnie nabytego mieszkania. W Kancelarii Adwokackiej Rucińska doskonale rozumiemy te wyzwania i jesteśmy gotowi służyć pomocą i wsparciem prawnym w tych trudnych momentach.

Kiedy mieszkanie po rozwodzie podlega, a kiedy nie podlega podziałowi?

Podstawową zasadą jest, że wszystko, co małżonkowie zdobyli w czasie trwania małżeństwa, stanowi ich wspólny majątek i jako taki podlega podziałowi. Jednak nie wszystko jest takie proste, gdy weźmiemy pod uwagę mieszkanie. Jeśli zostało ono nabyte przez jedno z małżonków przed ślubem lub otrzymane w drodze darowizny lub dziedziczenia już po zawarciu związku małżeńskiego, wówczas nie wchodzi w skład majątku wspólnego i nie podlega podziałowi.

Kiedy sąd orzeka podział majątku przy rozwodzie?

Sąd orzeka podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, który może zostać złożony już w trakcie postępowania rozwodowego lub po jego zakończeniu. Podział majątku może być dokonany przez sąd w przypadku braku porozumienia między stronami co do sposobu jego podziału. Podział majątku jest możliwy już w trakcie rozprawy rozwodowej, jeżeli obie strony są zgodne co do sposobu podziału i nie spowoduje to znaczącego przedłużenia postępowania. Sąd może również zdecydować o podziale majątku w toku rozprawy rozwodowej, kierując małżonków na mediację.

Jakie czynniki mają wpływ na podział mieszkania po rozwodzie?

Sąd bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak sytuacja finansowa małżonków, ustalenia między stronami, a także dobro dzieci i to, który z rodziców ma przyznane ich wychowanie. Ważna jest również możliwość spłaty jednego małżonka przez drugiego w przypadku przyznania mieszkania jednej stronie. Decyzja o tym, kto otrzyma mieszkanie, zależy od wielu czynników, w tym od ustaleń między małżonkami. Jeżeli nie ma zgody, sąd rozstrzyga, kierując się zasadami sprawiedliwości i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy.

Podział nieruchomości może odbyć się na kilka sposobów, m.in. poprzez sprzedaż i podział uzyskanych środków, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty drugiego, lub fizyczny podział mieszkania, jeśli jest to możliwe. Decyzję o sposobie podziału podejmuje sąd, uwzględniając propozycje stron oraz ich sytuację życiową.

Rozwód z podziałem majątku

Podział majątku może nastąpić po rozwodzie, ale w niektórych przypadkach sąd może orzec o podziale już w trakcie postępowania rozwodowego. Kluczowe jest tu porozumienie między małżonkami. Jeśli strony zgadzają się na podział, proces może zostać przyspieszony.

Rozwód i podział majątku to skomplikowany proces, wymagający nie tylko znajomości prawa, ale i wrażliwości na ludzkie emocje. W Kancelarii Adwokackiej Rucińska z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdej sprawy, dbając o to, by nasze działania służyły najlepiej interesom naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie podziału majątku przy rozwodzie.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Strona internetowa: Proformat